ZASADNICZY PROCES

Zasadniczym — jak sądzę — procesem, który doprowadził do podstawowych zmian typu rodzi­ny, jest proces, przejmowania przez wyspecjalizo­wane organy społeczeństwa rozmaitych funkcji, które ongiś spełniane były w znacznej mierze wewnątrz grupy rodzinnej. Związek ten utrzy­mał się do dziś w indywidualnych gospodar­stwach rolnych. Gospodarstwo jest obsługiwane przez członków rodziny, ze zróżnicowaniem ro­dzaju pracy według wieku i płci. Niedawno jesz­cze oprócz dominującej procentowo produkcji rol­nej podobną organizację miało rzemiosło, drobny handel i usługi. W rodzinie takiej, nazywanej produkcyjną, do innych więzi dołącza się jeszcze ta, jaką stwarza ścisła wspólnota pracy i intere­sów.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)