W ZALEŻNOŚCI OD WARIANTU

W zależności od wariantu progno­stycznego przewidywać można wchłonięcie przez miasta 9 lub 6 milionów przybyszów i ich po­tomstwa zrodzonego w mieście. Oznacza to doko­nanie skoku urbanistycznego niemal równego te­mu, czego dokonano dotąd, lub, przy wariancie skromniejszym, „skok’ stanowiłby ponad połowę dokonań pierwszego ćwierćwiecza Polski Ludo­wej. Oczywiście stoimy wobec rachunku w tej chwili nierozwiązywalnego, gdyż brak jest wystarczają­co pewnych danych dotyczących bardzo różnych parametrów urbanizacji. To, co zostało wyżej po­wiedziane, ma między innymi uprzytamniać ko­nieczność i trudności progresji typu mieszkania. Na zasadzie intuicji można, jak się wydaje, zary­zykować tezę, że mniej więcej do 1985 roku na­stąpi powszechna realizacja zasady „każdy w swoim pokoju”, natomiast w tym samym cza­sie Mx + 2 znajdzie swoje pierwsze, jeszcze wy­jątkowe realizacje oraz utrwali się w świadomo­ści ogółu jako cel dalszego rozwoju.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)