W PODOBNYM KIERUNKU

W podobnym kierunku działała demo­kratyzacja życia, prowadząca w konsekwencji do upowszechniania szkoły na coraz wyższym pozio­mie. Po ostatniej wojnie w krajach socjalistycz­nych i w czołówce zamożnych krajów kapitalis­tycznych z rozmaitych powodów (założenia spo­łeczne socjalizmu, potrzeby społeczeństwa wysoko zindustrializowanego) pułap kształcenia powszech­nego podnosi się niesłychanie szybko. Ponadto w ostatnim półwieczu do ograniczenia funkcji edu­kacyjnych rodziny przyczyniły się masowe orga­nizacje młodzieżowe i różne typy zajęć ujętych w ramy organizacyjne — jak na przykład gry sportowe — odbywające się w miejscach i insty­tucjach przeznaczonych wyłącznie dla młodzieży.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)