SPORY ZAKRES POTRZEB

W preliminarzach planów przewiduje się zwięk­szenie ogólnej znormalizowanej powierzchni miesz­kania. Postanowienia te nie przesądzają o sposo­bie rozporządzania owym przybytkiem powierzch- ni, co jest uzasadnione w projektach o charakte­rze bardzo ogólnym. Niemniej przeto właśnie sprawa rozporządzenia owym przybytkiem metrów ma charakter zasadniczy, gdy chodzi o zwiększe­nie walorów mieszkania. Rozważania, które tu przedstawiam, zawierają próbę odpowiedzi na py­tania, jakie potrzeby społeczne mogą zaspokoić owe dodatkowe metry. Ucieczki od przestrzeni ogólnomiejskiej człon­kowie rodziny szukają w prmacy domowej. Spo­ry zakres potrzeb — poza oczywistymi rudymen­tarnymi czynnościami domowymi — zaspokajany jest zawsze w obrębie przestrzeni prywatnej. Znajdzie się tu i relaks, i życie towarzyskie, i na­uka.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.