PRZY TAKIM PODEJŚCIU

Przy takim podejściu unika się prawie wszystkich niedostatków występują­cych w innych metodach i wynikających z nich błędów w ocenie wielokryterialnej. Metoda ta umożliwia wybór, wariantów najkorzystniejszych z ich uszeregowaniem w zależności od wymagań postawionych przez decydenta, nazwanych progami zgod­ności i niezgodności. Progi te pełnią rolę „sita”, eliminującego z analizy warianty nie spełniające postawionych wymagań. W ogólności możemy rozróżnić, dwa krańcowe przypadki systemów gospodarczych i odpowiadające im modele postępu techniczno-organizacyjnego. Na jednym biegunie znajduje się system dyrektywny (nakazowo-rozdzielczy), a na drugim system rynko­wy. Pomiędzy nimi znajduje się cały zestaw możliwych i stosowanych w życiu sys­temów pośrednich

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.