POD WPŁYWEM CIOSÓW

Pod wpływem jakich ciosów — ekono­micznych, społecznych — rozkruszyły się wzory, uwiądł zmysł ładu? Sama bieda nie wyjaśni spra­wy, stało się tu coś więcej, co nie zawsze zacho­dzi, gdy bieda daje o sobie znać. Nastąpiło tu zepchnięcie mas na margines kulturowy, co ma swoje analogie — mało pocieszające — w niektó­rych krajach poddanych nagłej i bezwzględnej eksploatacji.Aby wyjaśnić sprawy, o których mowa, trze­ba — jak sądzę — odwołać się do ubiegłowiecz- nych dziejów wsi polskiej, trzeba przypomnieć nie tylko jej nędzę, lecz także rozkład tradycyj­nej wspólnoty, której miejsca nie zajęły elementy urbanizacji. Aby wyjaśnić te sprawy, trzeba przy­pomnieć także, że miasta polskie po krótkim okre­sie rozkwitu w dobie renesansu przeszły tak głę­boki regres, iż ulice ich zarastały trawą. Mało też znajdzie się w Europie przykładów miejskich ruin z siedemnastego czy osiemnastego wieku.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.