ODBICIE SPRAW SPOŁECZNYCH

Bardzo wiele osób, które przybyły do pracy na wieś czy do małego miasta, przynosząc inne oby­czaje i przekonania^ doświadczyło na sobie wro­giej solidarności współmieszkańców, choć od cza­sów Judymów i Siłaczek adaptacja przybysza w małej społeczności lokalnej stała się nieporówna­nie łatwiejsza. Spowodowała to ewolucja stosun­ków społecznych, gospodarczych i kulturalnych, która zmniejszyła dystans między ośrodkami du­żymi i małymi. Jednakże poza owymi różnicami o  znaczeniu dzisiaj malejącym pozostaje jeszcze do pokonania trudność, jaką stanowi środowiskowy postulat daleko posuniętego konformizmu. Odbicie spraw społecznych w literaturze czy filmie nie ma oczywiście tej samej wagi dowodo­wej, co wyniki badań przeprowadzonych według właściwych metod.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)