KONSERWACJA MIENIA

Konserwacja mienia, będąca kiedyś niemal autarchiczną sferą działalno­ści wewnątrzrodzinnej, w oczekiwaniach powszech­nych powinna być załatwiana przez usługi publicz­ne. Żywienie, mimo wyraźnych tendencji konser­watywnych, w części odbywa się i zapewne będzie się musiało odbywać poza domem. Kobieta zatrud­niona kiedyś przede wszystkim w domu, dzisiaj częściej niż w co drugim przypadku ma własne życie zawodowe. (Przypuszczać można, że zwięk­szenie ogólnego poziomu płac umożliwi utrzymanie rodziny z jednej pensji, złagodzi więc przymus pracy zarobkowej kobiet, utrzyma się natomiast ich ambicja „egzystencji publicznej”.) Przekształce­niom tym towarzyszą zmiany w sferze obyczajo­wej charakteryzujące się zastąpieniem dogmatycz­nego autorytetu rodzicielskiego przez autorytet „perswazyjny” oraz zrównaniem sytuacji obycza­jowej kobiety i mężczyzny.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)