KAŻDY W SWOIM POKOJU

Stan: „każdy w swoim pokoju”, uznany dziś za sytuację rodzin lepiej mieszkających, oznacza jed­nak, iż ważne funkcje łączące wszystkich człon­ków rodziny spełniane są przez pokój będący skądinąd czyimś pokojem indywidualnym. Pokój jadalny, służący czasem za salę telewizyjną, miej­sce podejmowania gości itp., jest zarazem sypial­nią i pokojem pracy. Obecnie jest to z reguły po­kój rodziców lub jednego z nich, najczęściej matki. Tak więc stan ten nie wyodrębnia kolektywnego życia rodziny, naruszając przy tym zasadę równo­rzędnego traktowania potrzeby odrębności wszyst­kich jej członków. Z charakteru współczesnej ro­dziny oraz z innych wymienionych okoliczności wynika, że stan przyszłych potrzeb określić trzeba powyżej formuły, którą przez odniesienie do for­muły aktualnej wyrazić by można Mx + 1 (gdzie Mx to liczba pokoi równa liczbie osób minus je­den).

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.