Kategorie: Życie w mieście

RACJE NIEPOKOJÓW

Racje tych niepokojów można by tak przed­stawić w ogromnym skrócie: Działalność twór­cza w kulturze przez rozbicie tych związków wy­korzenia się z życia dominujących połaci kraju, traci więź z tym, co jest „solą ziemi”, z całą roz­maitością procesów społecznych, obyczajów, ty­pów

OŚRODEK TELEWIZJI

Ośrodek telewizji tkwi nieruchomo w wielkim mieście, telewizja ma jednak niezwykle ruchliwe oko, które może wszędzie wszystko dostrzec i dzię­ki temu może nawiązać jedyne sprzężenie między pewną kategorią twórców a szeroką publicznością. Czyni z niego już teraz dość częsty (choć

PRZECIWDZIAŁANIE

Po trosze aby temu przeciwdziałać, po trosze dlatego, że rozrastający się moloch telewi­zyjny musi mieć coraz więcej materiału, telewizja wprowadza często w obieg ogólnospołeczny ludzi czy dzieła, których znajomość pozostałaby udzia­łem bardzo niewielkiego kręgu lokalnego (miej­skiego, regionalnego), o których nawet

REALIZACJA SPRĘŻEŃ

W realizacji sprzężeń z szeroką publicznością telewizja dyspo­nuje sugestywną siłą o ogromnym zasięgu. Czy jakiekolwiek pracowite rozjazdy po wieczorach autorskich zdolne są tak zbliżyć pisarza do publi­czności jak jedna rozmowa z Aleksandrem Mała­chowskim przed kamerą telewizyjną?Tędy, czyli poprzez kanał telewizyjny,

NA WSIACH I W MIASTACH

Zmarł folklor, ale są po wsiach i miastach marzyciele, poeci, domorośli fi­lozofowie, są ludzie, którzy z tych czy innych względów nie poszli do szkół artystycznych, nie wyuczyli się pisania jako fachu, natomiast mają coś do powiedzenia i radzą sobie z

W SZEROKIM ROZUMIENIU

W bardzo szerokim rozumieniu tego słowa wolno tak chyba nazwać tych, którzy swoimi dziełami czy — skromniej mówiąc — pracą powiększają zasób trwałych wartości intelektualnych i artystycznych oraz zasób informacji bieżącej otwarty dla wszyst­kich. Skłonny jestem więc rozciągać to pojęcie

NACISK NA POWSZECHNOŚĆ

Jednakże gdy sprawę tak ujmiemy, gdy poło­żymy nacisk na powszechność adresu, poza kate­gorią „twórców kultury” znajdzie się wielu nau­kowców o specjalnościach zdecydowanie i wprost związanych z kulturą bądź pośrednio w sposób ważny na nią wpływających (np. praca statysty­ków może z

LOKALIZM W TWÓRCZOŚCI

Nie było oczywiście moją intencją odmawiać mia­na twórców ludziom zasługującym na nie w sto­pniu częstokroć bardziej niespornym, niż to bywa w przypadku na przykład wtórnego pisarza.Tak więc po trosze konwencjonalne, po trosze arbitralne ograniczenie znaczenia terminu „twór­ca” nie wiąże się

AKTYWNI NAUKOWCY

Naukowcy aktywni publicystycznie i eseisty­cznie, przemawiający na „falach eteru”, związani z niespecjalistycznymi wydawnictwami, będą w dużej mierze podlegać uwarunkowaniom typo­wym dla pisarzy czy dziennikarzy. Obejmuje ich jednak proponowana przeze mnie kategoria. Po­zostali zależą już wyłącznie od struktury organi­zacyjnej i rozmieszczenia

KONTAKTY W GRANICACH OSIEDLENIA

Przenosiny ze wsi czy miasteczka do miasta więk­szego oznaczają nie tylko zmianę otoczenia w ma­terialnym sensie tego słowa, oznaczają także zmia­nę treści otoczeniaj .„Tu się wszyscy znają” — mówi mieszkaniec małego osiedla gościowi z miasta. I mniej więceji jest to

POWOJENNA ODBUDOWA

Kiedy po wojnie miasta nasze zaczęto odbudo­wywać i rozbudowywać, pojawiła się koncepcja urbanistyczna do dzisiaj mająca zwolenników. Według niej miasto miało być jakby zbiorem mia­steczek z dodatkiem wielkomiejskich urządzeń instytucji o odpowiedniej skali, jak handel, pla­cówki kulturalne itd. Miejskie osiedle mieszkanio­we

ŻYCIE TOWARZYSKIE

Ży­cie towarzyskie, a w jakiejś mierze również życie kulturalne miało się toczyć w bliskim otoczeniu mieszkania. Przestrzeń osiedlowa miała być prze­dłużeniem tego mieszkania, tak jak przyjacielskie kontakty z sąsiadami miały być przedłużeniem grupy rodzinnej.Koncepcja ta wpłynęła w swoim czasie na