Kategorie: Życie w mieście

OSIEDLOWA SFERA

W ośrodkach mniejszych cechy współczesnej cywilizacji, które w nowy sposób kształtują rodzinę, co wyraża się swoiście na gruncie domowym. Stwierdzenie, że rodzina miejska potrzebuje privacy, nie wyjaśnia jeszcze, jak mają wyglądać ramy owej prywatności.Rozważania moje uwzględniają tylko wąski wy­cinek spraw związanych

ATRAKCYJNE CENTRUM

Wydaje się, że jak dotąd, poza co najwyżej wyeliminowaniem z typowo handlowych ulic ruchu samochodowego, nie wymyślono pod tym względem nic nowego na całym świecie. Atrakcyjne centrum powinno otaczać w krąg swymi lokalami, swymi witrynami, swoją symboliką wizualną. Jego usługi

MIASTO JAKO FUNDAMENT SOCJALIZACJI

Można jednak temu zapobiegać w rozmaity sposób, chociażby przez niedopuszczenie do wy­stępowania skrajności w tym, co centrum ofiaro­wuje. Natomiast rola edukacyjna centrum polega na tym, że wdraża ono silniej w to, co znamio­nuje miasto duże i średnie w przeciwstawieniu do

MECHANIZM DZIAŁANIA

Me­chanizm tego sukcesu jest dość prosty. Z jednej strony dzielnica po przebudowie proponuje więcej swoim mieszkańcom, obiecuje spełnienie godzi­wych, a dawniej nie zaspokojonych potrzeb i z tych to obietnic czyni główny akcent życia ulicy. Z drugiej strony dzielnica stworzyła nowe

MECHANIZM DZIAŁANIA

Me­chanizm tego sukcesu jest dość prosty. Z jednej strony dzielnica po przebudowie proponuje więcej swoim mieszkańcom, obiecuje spełnienie godzi­wych, a dawniej nie zaspokojonych potrzeb i z tych to obietnic czyni główny akcent życia ulicy. Z drugiej strony dzielnica stworzyła nowe

W PRZEWODNIKU

W przewodniku po Wrocławiu Tadeusz Ró­żewicz wymieniony jest wśród chlubnych osobli­wości miasta, między Ostrowiem Tumskim a Pa- Fa-Wagiem. Jest to miłe i wzruszające świadectwo dobrych nastrojów wrocławian, jednak nie oddaje ono ściśle rzeczywistości. Różewicz należy do ogól­nopolskiej formacji artystów, osiadł we

PRZYJAZD DO WARSZAWY

Jednakże przyjazd do Warszawy, a na­stępnie życie^ w tym mieście, nie czynią z tych ludzi „twórców warszawskich”. Pewne cechy ich twórczości znajdują wyjaśnienie w kontaktach politycznych, które umożliwia stolica, w wielko­miejskim typie życia etc. Warszawa pozostaje je­dnak w ich życiu

Z DALA OD METROPOLII

Oczywiście wielu ludzi trzyma z dala od owych ośrodków metropolitalnych przywiązanie do miej­sca, w którym spędzili część życia, pasje społeczne, niechęć do zmian, może interesy familijne, jed­nakże rozkład statystyczny twórców w Polsce po­twierdza moje wywody. Ogromna część ich sku­pia się

INTERESUJĄCA SPRAWA

Interesującą sprawą jest pozycja Łodzi i Kato­wic. Oba te miasta skupiają niewspółmiernie małą do swej wielkości liczbę twórców. Łódź jest wszak pod względem liczby ludności drugim miastem polskim, wysuwającym się zdecydowanie przed grupę Kraków — Wrocław — Poznań — Trój­miasto.

JEDNOSTRONNOŚĆ STRUKTURY

Można tu wysunąć przypuszczenie, że w obu wypadkach przyczyną jest jednostronność struk­tury zawodowej ludności, co być może powoduje przewagę zainteresowań technicznych i ogranicza aktywność miejscowych odbiorców kultury. Oso­biście sądzę, że niemałą rolę odgrywa również inny czynnik: pewna legenda i symbolika

POTWIERDZONE PRZYPUSZCZENIE

Przypuszczenie takie potwierdzałby przykład Wrocławia, gdzie rozwinęło się silne środowisko twórcze i, mimo późniejszego osłabienia na korzyść Warszawy, w zasadzie ostało się lepiej, niż można by roko­wać miastu tworzonemu od podstaw, o ludności w ogromnej części bez tradycji wielkomiejskich. Wydaje mi

RÓŻNICE TWÓRCZOŚCI

Jednakże różnice między twórczością powstającą w Warszawie a tą, jaką nas obdarzają mieszkańcy Krakowa, W stosunko­wo małej mierze dałyby się chyba dzisiaj inter­pretować odmiennością tak rozumianej aury tych miast.Istnienie owych różnic przypisać można nato­miast okoliczności, że Warszawa jest miejscem po­dejmowania decyzji