Kategorie: Ekonomika budownictwa

Gdzie znaleźć projekty drewnianych domków letniskowych

Z każdym rokiem szukamy nowych pomysłów na wakacyjny urlop. Niestety większość pięknych miejsc w tym kraju w sezonie letnim jest niezwykle zatłoczona, a znalezienie przyzwoitej kwatery praktycznie graniczy z cudem. Właściciele pensjonatów z roku na rok podnoszą ceny, w zamian

Kupno przez dąbrowa górnicza biuro nieruchomości, określ wymagania

Wyobraź sobie, że masz odłożone pieniądze i chcesz przeznaczyć je na zakup nieruchomości. Wiele osób kupuje teraz mieszkania, nie tylko aby w nich mieszkać, ale żeby przeznaczyć je np. na wynajem. Dobre rozwiązanie jeżeli chce się zainwestować swoje oszczędności. Niezależnie

ROZBUDOWANIE BAZ PRODUKCYJNYCH

Rozbudowano bar­dzo szybko bazy produkcyjne „Mostostali” i innych przedsiębiorstw specjalizują­cych się w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych oraz montażu wyposażenia technologicznego zakładów przemysłowych. Bazy te to zakłady konstrukcji stalo­wych, wytwarzające sposobami półprzemysłowymi prefabrykaty stalowe. Nie można przy tym mówić o przemysłowej

TAŚMOWO- RYTMICZNA METODA

Taśmowo-rytmiczna metoda montażu jest uzasadniona ekonomicznie przy .reali­zacji powierzchniowo dużych hal przemysłowych. Wymaga ona: projektowania konstrukcji przekryć, podzielnych na segmenty montażowe,  odpowiedniego oparcia segmentów przekrycia na głowicach słupów, uwzględ­niającego specyficzny ich montaż w postaci zintegrowanych konstrukcji przestrzen­nych,  stosowania tężników pionowych i

WSKAZANA ZASADA

Wskazana zasada obowiązuje przy wszystkich realizacjach polegających na montażu, jednak metoda taś- mowo-rytmiczna wymaga ponadto podporządkowania rozwiązań regułom organizacji taśmowej.Rytm produkcji taśmy wynika z cyklu montażu pojedynczego zintegrowanego segmentu przekrycia. Wartość ta decyduje o liczbie stanowisk taśmy i rozdziale zadań

WYŻSZE EFEKTY

Wyższe efekty od uzyskanych oraz niższą graniczną wartość ekonomiki stosowania metody można osiągnąć w przypadkach:zunifikowania rozwiązań projektowych hal przemysłowych i ich przekryć,   fabrycznej produkcji zunifikowanych konstrukcji hal,stosowania.technologii i organizacji montażu-oraz doboru najbardziej sprawnych i efektywnych maszyn, urządzeń i narzędzi, spełniających

ZGODNIE Z ZASADAMI

Zgodnie z za­sadami inżynierii materiałowej i cechami materiałów konstrukcyjnych, konstruk­cje podporowe obiektów halowych powinny być realizowane z żelbetu, natomiast konstrukcja nośna przekryć ze stali. Tak właśnie m.in, zaprojektowano halę głów­ną Dworca Centralnego w Warszawie (słupy żelbetowe monolityczne, przekrycie na stalowych

EKONOMICZNA METODA

Wówczas ekonomiczna okazuje się meto­da stanowiskowo-suwnicowa, polegająca na tym, że segment przekrycia montuje się metodą rozdzielczą na specjalnie zorganizowanym, bardzo dogodnym do montażu sta­nowisku, Po zmontowaniu segmentu podnosi się go (najlepiej zespołem podnośników śrubowych) na rusztowanie pomocnicze z dźwignikami, zainstalowane

PRZEDSTAWIONE ZAŁOŻENIA

Przedstawione założenia organizacji budowy oraz wyniki analizy techniczno- -ekonomicznej ukazują zalety metody, która może znaleźć szersze zastosowanie przy realizacji ustrojów nośnych wiaduktów i mostów.Na linach nośnych dźwignicy zawiesza się ruszt stalowy, stanowiący konstruk­cję oparcia deskowania; zawieszenie rusztu za pośrednictwem wieszaków

GŁÓWNY CZYNNIK NATURY EKONOMICZNEJ

Jest to główny czynnik  natury ekonomicznej, który może pokryć wszystkie koszty związane z Jednorazowym zasto­sowaniem specjalnie’zaprojektowanego i wykonanego sprzętu oraz urządzeń pomoc­niczych. Należy jednak podkreślić, że konstrukcja dźwignicy linowej już sama w sobie Jest uniwersalna, bo może być wielokrotnie używana

ZASTOSOWANIE DŹWIGNICY

Zastosowanie dźwignicy linowej eliminuje konstrukcje rusztowań, pochłania­jące duże nakłady materiałowe, przede wszystkim drewna, a także powoćłuje zmniej­szenie pracochłonności wykonania konstrukcji pomocniczych! skrócenie okresu.re­alizacji. Czteroprzęsłowy wiadukt o rozpiętości do 150 m może być wykonany w okre­sie 290 dni roboczych. Do wskazanego

ROZLEGŁE POTRZEBY

Rozległe potrzeby 1 jednocześnie mocno ograniczone środki ich realizacji bardzo utrudniają i komplikują racjonalny wybór. Poza tym pełna realizacja jed­nego celu najczęściej ogranicza realizację innych celów. Aby podjąć prawidłową z punktu widzenia określonego kryterium decyzję, nie można Już dzisiaj poprzes­tać