AKTUALNY STAN RZECZY

Wydaje się, że w ak­tualnym stanie rzeczy warunkiem koniecznym do spełnienia tego zadania jest kontrola fachowego czynnika nad indywidualnymi realizacjami budo­wlanymi, silna ingerencja plastyczna w budow­nictwo publiczne (np. instytucja generalnego in­spektora plastycznego dla Warszawy) i nie mniej ścisły nadzór nad żywiołowymi procesami zago­spodarowywania przestrzeni. W wywodach tych wyrażam przekonanie, iż ład przestrzenny i estetyka elementów miasta lub je­go dzielnicy wpływają dodatnio na morale miesz­kańców. Nie jestem odosobniony w tym mniema­niu. Pogląd ten stanowi założenie świadomych akcji podejmowanych przy budowie i przebudo­wie miast, akcji, których celem, oprócz udzielenia ludziom schronienia w domach czy wygody usług, jest podniesienie poziomu miejskiego życia.

Witaj na moim serwisie o nieruchomościach i budownictwie. Od lat prowadzę firmę budowlaną, która odziedziczyłem po ojcu. Wpisy jakie tutaj zamieszczam są ściśle związane z moją pracą, mam nadzieję, że dowiesz się tutaj ciekawych dla siebie rzeczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)